راهکار همکاران سیستم برای پیاده‌سازی نظام مالی تعهدی

تازه های همکاران سیستم

معرفی راهکار همکاران سیستم برای پیاده‌سازی نظام مالی تعهدی به مدیران بخش عمومی استان خراسان رضوی

شرکت همکاران سیستم استان خراسان رضوی، همسو با اجرای نظام نوین مالی تعهدی در سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی، راهکار خود برای پیاده‌سازی این نظام را به مدیران و دست‌اندرکاران بخش عمومی استان خراسان رضوی معرفی کرد.