نرم‌افزار بهای تمام شده راهکاران

ماژول بهای تمام شده از طریق جمع‌آوری اطلاعات کالاهای تولید شده و خدمات ارائه‌ شده و انجام تسهیم هزینه مراکز خدماتی به سایر مراکز و تسهیم مصرف کالا می‌تواند بهای تمام شده را به روش استاندارد و واقعی محاسبه نموده و بهای تمام شده محصولات و انحرافات موجود را جهت تصمیم‌گیری مناسب در اختیار ذینفعان قرار دهد.

محاسبه بهای تمام شده به موقع و قابل اتکاء در مقاطع زمانی مختلف یک دوره مالی همواره از دغدغه‌های مدیران شرکت‌های تولیدی به‌شمار می‌رود. از آنجا که فرایندهای تولید پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و حتی میان شرکت‌های یک صنعت بخصوص هم به دلیل تنوع در محصولات و میزان ظرفیت تولید و خطوط تولیدی تفاوت‌هایی در محاسبه بهای تمام شده وجود دارد،  پیاده سازی بهای تمام شده این شرکت‌ها نیاز به نرم افزاری فرایندگرا دارد. ماژول بهای تمام شده با ایجاد سهولت در پیاده‌سازی سیستم و سرعت بخشیدن به فرایند محاسبه بهای تمام شده انجام این وظیفه را امکان‌پذیر می سازد .

اطلاعات بیشتر در مورد محصول

 • امکان محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمت بر اساس دوره‌های محاسباتی
 • محاسبه بهای تمام شده به روش استاندارد و واقعی
 • فراخوانی کلیه اطلاعات مورد نیاز از سایر ماژول‌ها
 • کنترل مصرف مواد بر اساس روش‌های ساخت (BOM) و محاسبه کالا به تفکیک روش‌های ساخت
 • امکان انجام محاسبات جداگانه تسهیم هزینه، معادل آحاد مقداری تولید، محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمت
 • امکان محاسبه نرخ و قیمت‌گذاری کاردکس کالاهای تولیدی طی دوره مالی
 • امکان هزینه‌یابی محصولات مشترک و فرعی
 • امکان محاسبه بهای تمام شده خدمات برون سپاری شده تولید (پیمانکاری)

عمومی

 • امکان محاسبه بهای تمام شده بر اساس دوره‌های پیش‌بینی و واقعی در یک دوره مالی
 • محاسبه کالا و خدمات به صورت هم‌زمان
 • قابلیت محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمت به تفکیک شعبه
 • تفکیک عملیات تولید در سطح مراکز هزینه و ایستگاه‌های کاری جهت انطباق محاسبات با فرآیند واقعی تولید محصولات

تسهیم هزینه

 • امکان ثبت یا دریافت اطلاعات مورد نیاز جهت تسهیم هزینه مراکز خدماتی به صورت متمرکز
 • انجام محاسبه تسهیم هزینه به صورت مستقل از محاسبه مصرف و معادل آحاد تولید
 • دسترسی سریع به نتایج محاسبه تسهیم هزینه بدون نیاز به مشاهده گزارشات 
 • انجام کنترل‌های منطقی مربوط به تسهیم هزینه مراکز خدماتی 

تولیدات مراکز 

 • قابلیت تعریف روش‌های ساخت مختلف برای یک کالا
 • امکان ثبت تولید یک کالا با روش ساخت مشخص در بیش از یک ایستگاه کاری
 • قابلیت تعریف گروه محصولات مشترک 
 • امکان ثبت زمان‌سنجی دستمزد و سربار و درصد ضایعات عادی به تفکیک کالا و روش ساخت
 • امکان ثبت تولیدات پیمانکاران

موجودی‌های پای کار

 • امکان ثبت موجودی های پای کار مصرفی به تفکیک مراکز هزینه و کالا
 • امکان ثبت موجودی های پای کار تولیدی به تفکیک ایستگاه‌های کاری و ریز مواد به‌کار رفته در محصول و درصد تکمیل هزینه‌های تبدیل
 • امکان ثبت موجودی‌های پای کار پایان دوره به تفکیک هر دوره محاسباتی

تولیدات و مصارف 

 • امکان فراخوانی اسناد مصرف و تولید از طریق ماژول انبار 
 • امکان ثبت برگه تحویل جهت انتقال کالا بین مراکز و ایستگاه‌های تولیدی
 • امکان محاسبه معادل آحاد مقداری تولید قبل از محاسبات مبلغی بهای تمام شده
 • امکان تسهیم مصارف بر مبنای مصرف استاندارد برای تولید واقعی 
 • امکان جابجایی مصرف واقعی تسهیم شده بین کالاهای تولیدی جهت افزایش دقت تسهیم مصارف

محاسبات بهای تمام شده

 • دسترسی سریع به اطلاعات بهای تمام شده کالاهای تولیدی و خدمات ارائه شده بلافاصله بعد از محاسبه بدون نیاز به مرور گزارشات در قالب  کارت محصول
 • محاسبه ضایعات عادی و غیر عادی
 • محاسبه بهای تمام شده استاندارد و واقعی محصولات و شناسایی انحرافات
 • امکان محاسبه نرخ  و قیمت‌گذاری کاردکس کالاهای تولیدی به صورت هم‌زمان

گزارش‌گیری  و اسناد حسابداری

 • صدور اسناد مالی بهای تمام شده به دو روش استاندارد و واقعی
 • امکان گزارش‌گیری اطلاعات مربوط به تسهیم هزینه
 • امکان گزارش‌گیری اطلاعات مصرف مواد در محصولات
 • امکان گزارش‌گیری انحرافات معمول در بهای تمام شده شامل انحرافات مواد ، دستمزد و سربار به صورت دو و سه انحرافی
 • گزارش کاردرجریان ساخت به تفکیک مراکز جهت کنترل ورود و خروج صحیح هزینه‌ها در کاردرجریان
 • گزارش دهی اطلاعات مربوط به تولید کالا
 • گزارش دهی اطلاعات مربوط به تولید کالا و خدمات