سیستم حسابداری پیمانکاری سپیدار

نرم‌افزار حسابداری پیمانکاری سپیدار، ابزاری قدرتمند برای مدیریت مالی هم‌زمان چندین پروژه پیمانکاری است.
تهیه یک نرم‌افزار حسابداری پیمانکاری یکی از دغدغه‌های مهم پیمانکاران طی سال‌های اخیر بوده است؛ نرم افزاری که علاوه بر سادگی، امکان ثبت، طبقه بندی و گزارش‌دهی را با دقت و سرعت فراهم‌ کند. نرم‌افزار حسابداری پیمانکاری سپیدار، ابزاری قدرتمند جهت مدیریت مالی همزمان چندین پروژه پیمانکاری است.

منافع و مزایا

 • مدیریت دقیق هزینه‌های هر قرارداد به‌سهولت قابل انجام است.
 • مغایریت بین اطلاعات مالی و واحدهای عملیاتی وجود نخواهد داشت.
 • بررسی دقیق میزان هزینه‌های انجام شده و مقایسه با برآورد کل هزینه ها امکان‌پذیر است.
 • مدیریت عملیات دریافتی بابت هر یک صورت وضعیتها به‌راحتی امکان‌پذیراست.

امکانات و ابزارها

گزارش‌گیری هزینه‌های انجام شده به تفکیک عوامل هزینه

 • امکان محاسبه بهای تمام شده هر پروژه و قرارداد درلحظه و مقایسه با درآمد صورت وضعیت های ارسالی
 • امکان گزارش‌گیری در هر دو سطح قرارداد و پروژه
 • اندازه‌گیری انحرافات هزینه‌ای و میزان کارایی هر مدیر پروژه با مقایسه هزینه‌های ثبت شده و هزینه‌های برآورد شده هر پروژه
 • امکان تعریف انواع هزینه، ارتباط آن با یک معین مشخص در حسابداری و ثبت هزینه‌ها به تفکیک درآیتم صورت وضعیت
 • امکان دسته‌بندی هزینه‌ها، مقایسه با هزینه‌های استاندارد و محاسبه انحرافات جذب(برآورد میزان کارایی مدیران پروژه در جذب هزینه‌ها)

کنترل وجوه نقد دریافتی و پرداختی

 • کنترل تسویه حساب‌ها و تسهیل در پیگیری مطالبات تسویه‌نشده مرتبط با هرصورت وضعیت/پروژه و قرارداد
 • پیگیری صورت هزینه‌های تسویه‌نشده و کنترل پرداخت‌های مرتبط با هر صورت هزینه
 • امکان کنترل تنخواه‌گردان هر پروژه

کنترل قراردادها و صورت وضعیت‌های دریافتی

 • قابلیت نگهداری سابقه تغییرات مبلغ قرارداد با امکان تعیین سقف مجاز برای تغییرات
 • کاهش چشمگیر خطای انسانی با اعمال ضرایب فزاینده و کاهنده برای هر قرارداد و محاسبه کسورات و اضافات هر قرارداد به صورت خودکار
 • امکان ورود تمامی اطلاعات یک قرارداد و گزارش گیری با استفاده از اطلاعات تکمیلی درفرم قرارداد
 • سهولت در مدیریت ضمانت‌نامه‌ها و آگاهی از آخرین وضعیت قراردادها

تهیه کارت پیمان

 • مشاهده خلاصه‌ای از تمام اطلاعات مرتبط با یک قرارداد در یک صفحه
 • امکان کنترل جزئیات هریک از پروژه‌ها به شکل مجزا

تهیه گزارش‌های مدیریتی

 • تهیه گزارش‌های بهای تمام شده هر پروژه، مقایسه هزینه های قرارداد با صورت وضعیت‌ها و ارائه تصویری از آخرین اطلاعات هر پروژه