سیستم فروش بورسی

بورس کالا بستری است که برخی کالا در آن به واسطه کارگزار بین فروشنده و خریدار معامله می‌شود.  ماژول فروش بورسی راهکاران با اتکا به یکپارچگی با فروش داخلی و فروش صادراتی و ارتباط مستقیم با ماژول‌های دفترکل و دریافت و پرداخت، به شرکت‌ها برای ثبت و نگهداری اطلاعات مرتبط با فروش از طریق بورس کمک می‌کند. این ماژول با امکان ثبت فروش‌های بورسی  و نگهداری اطلاعات مربوط به کارمزد کارگزار اطلاعات موردنیاز برای ادامه فرایند فروش تا تحویل را فراهم می‌کند. بدین ترتیب در سیستم یکپارچه راهکاران بین ماژول فروش بورسی و سایر ماژول‌ها یکپارچگی کاملی با ساختار بازرگانی و فروش شرکت در اختیار خواهید داشت و این فرایند کاملا هماهنگ با سایر فرایندهای فروش،  تحویل و وصول خواهد بود.

منافع و مزایا

تسریع و تسهیل در ثبت فروش‌های بورسی

اعلامیه های فروش که توسط کارگزار به فروشنده ارایه می‌شود را می‌توان به‌صورت دستی یا از طریق دریافت فایل به شکل تکی یا گروهی ثبت کرد. امکان دریافت از اکسل اعلامیه های بورسی ضمن تسریع در عملیات ثبت فروش به شرکت ها در جهت کنترل مقدار و مبلغ فروش- مبالغ ارزش افزوده و همچنین کنترل و نگهداری کارمزد بورسی کارگزار کمک می‌کند. با استفاده از این ماژول میتوان از ثبت تکراری اعلامیه‌های بورسی جلوگیری کرد و امکان اشتباه در ثبت و نگهداری اطلاعات بورسی را به حداقل رساند.  

کنترل عدم ثبت سند فروش تکراری

از طریق ثبت اطلاعات اعلامیه بورسی میتوان از ثبت تکراری اعلامیه های بورسی جلوگیری کردو امکان اشتباه در ثبت و نگهداری اطلاعات بورسی را به حداقل رساند.  

شفاف بودن و در دسترس بودن مانده حساب کارگزار در هر لحظه با محاسبه و نگهداری کارمزد کارگزار به ازای هر فروش  و یکپارچگی با دریافت و پرداخت جهت پرداخت به کارگزار میتوان در لحظه از مانده حساب کارگزار مطلع شد و همین موضوع باعث مراوده شفاف و سریع با کارگزار جهت تسویه حساب خواهد بود.

امکانات و ابزارها

  • ثبت و نگهداری اطلاعات مقداری و ریالی (مبلغ فروش و مالیات و عوارض ارزش افزوده) فروش از طریق بورس
  • ثبت فروش های بورسی از طریق دریافت اکسل اعلامیه ها از کارگزار
  • کنترل عدم ثبت اعلامیه تکراری
  • محاسبه و نگهداری کارمزد کارگزار بورس
  • صدور سند حسابداری هزینه کارمزد بورسی و بستانکاری کارگزار
  • کنترل حساب کارگزار بورس
  • کنترل سقف کارمزد کارگزار بورس
  • محاسبه و ثبت ارزش افزوده مرتبط با کارمزد کارگزار بورس
  • گزارش مرور اعلامیه بورسی به تفکیک مرکز فروش. مشتری. محصول. گروه محصول و ....