دریافت و پرداخت

ماژول دریافت و پرداخت علاوه بر ثبت و نگهداری اطلاعات مذکور در طول فرآیند دریافت و پرداخت، گزارش‌ها و تسهیلاتی در اختیار کاربران قرار می دهد تا آنها را در مدیریت بهینه وجوه نقد یاری کند.

ماژول دریافت و پرداخت امکانات مناسبی جهت ثبت ، کنترل و در نهایت گزارشگیری اطلاعات مربوط به عملیات دریافت و پرداخت را فراهم می کند در این ماژول کلیه بخشهای مرتبط با وجوه نقد و اسناد مرتبط با وجوه نقد مانند ضمانتنامه‌های بانکی پوشش داده شده و تسهیلاتی مانند تهیه اتوماتیک صورت مغایرت بانکی در اختیار کاربران قرار می گیرد.

اطلاعات بیشتر در مورد محصول

اطلاع از وضعیت اسناد دریافتی و پرداختی و در نتیجه حساب مشتریان و تامین کننگان به تفکیک شعب

اطلاع به موقع از وضعیت حسابهای طرفهای تجاری از مسائلی است که مدیریت نقدینگی واحدهای تجاری را تحت تاثیر قرار می دهد، ماژول دریافت و پرداخت با ارائه اطلاعات جامع و به موقع در ارتباط با این حسابها ، نقش خود را در تقویت مدیریت نقدینگی واحدهای تجاری ایفا می کند. همچنین این راهکار، امکاناتی نظیر ثبت و نگهداری کلیه عملیات به تفکیک شعب، ثبت همزمان عملیات در شعب متفاوت و انجام انتقال بین آنها را در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد.

چند ارزی
ویژگی چندارزی، به‌عنوان یک برتری عمومی در تمام ماژول‌های راهکاران وجود دارد. راهکار "دریافت و پرداخت"  نیز این قاعده مستثنی نبوده،‌ امکان مدیریت و کنترل و گزارش‌دهی عملیات دریافت و پرداخت را به تفکیک ارزهای موردنظر در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

 ارائه فرآیندها و ابزارهای کنترلی

فرآیند محور بودن ثبت اطلاعات دریافت و پرداخت امکان مناسبی جهت تعبیه کنترلهای لازم در باره گردش وجوه نقد و اسناد مرتبط در ماژول دریافت و پرداخت ایجاد کرده است، از طرف دیگر ارائه امکاناتی مانند تهیه اتوماتیک صورت مغایرت بانکی ، می تواند باعث افزایش توان کنترلی واحدهای تجاری در حوزه وجوه نقد گردد.

کنترل نقدینگی ، تصمیم گیری و برنامه ریزی

ماژول دریافت و پرداخت با ارائه گزارشهای متنوع در مورد وضعیت نقدینگی و منابع و مصارف مرتبط، واحد تجاری را در جهت برنامه ریزی و کنترل وضعیت نقدینگی یاری می کند.

پوشش دهی کامل فرآیند دریافت و پرداخت

 • امکان صدور درخواست دریافت و پردخت بر مبنای مستندات سایر ماژول‌ها
 • صدور دستور پرداخت بر مبنای درخواستهای ارسالی از سایر ماژولها
 • امکان ثبت در یافت و پرداخت بر اساس درخواستها و دستورهای صادره
 • امکان آنالیز درخواستها و دستورها در زمان دریافت و پرداخت
 • امکان ثبت کلیه مبادلات مربوط به دریافت و پرداخت اسناد و وجوه به تفکیک شعب
 • امکان واگذاری اسناد به مامور وصول و ثبت تمامی عملیات مربوط به آن
 • امکان حقوقی کردن چک‌ها و سفته‌های دریافتی
 • امکان تسویه سفته‌های دریافتی و پرداختی
 • انجام انتقالات بین منابع درون سازمانی (بانکها و صندوق‌ها و تنخواه‌ها)
 • انجام انتقال بین شعبه‌های مختلف سازمان
 • امکان تعیین حساب پشتیبان برای حساب‌های بانکی و انجام کنترلهای مربوطه
 • امکان دریافت اطلاعات استقرار از طریق فایل
 • امکان ثبت  اسناد حسابداری مربوط با عملیات دریافت و پرداخت با الگوهای قابل تعریف توسط کاربر

 تسهیل عملیات مغایرت گیری حساب‌های بانکی

 • تنظیم صورت مغایرت بانکی بر اساس اطلاعات صورت حساب بانکی و مغایرت گیری اتوماتیک
 • امکان فراخوانی اطلاعات صورت حساب بانکی به صورت خودکار
 • امکان لغو مغایرت گیری به صورت کلی یا انتخابی
 • گزارش صورت مغایرت بانکی با روش های مختلف

مدیریت ضمانت نامه‌ها

 • پوشش دهی ضمانتنامه های به نفع شرکت و ضمانتنامه های به عهده شرکت
 • ثبت فرایند دریافت و پرداخت ضمانت نامه‌های بانکی .
 • امکان پیشبرد مراحل تمدید ، تقلیل ، ابطال یا وصول آنها

کنترل حساب‌های تنخواه و هزینه‌های انجام شده توسط تنخواه گردان‌ها

 • امکان ثبت صورت خلاصه تنخواه
 • امکان ثبت اطلاعات مالیاتی در صورت خلاصه تنخواه
 • امکان کنترل مانده تنخواه در حد مانده در خط
 • امکان کنترل مخارج انجام شده با مانده تنخواه
 • کنترل موجودی هر یک از تنخواه ها با سقف تعیین شده
 • امکان معرفی چند تنخواه برای یک نفر و مدیریت هر یک به طور جداگانه
 • امکان ورود اطلاعات صورت خلاصه تنخواه از طریق فایل اکسل

گزارشات مرور و گزارشات تحلیلی سیستم

 • امکان تهیه گزارش گردش وجوه نقد (cash flow)
 • امکان تهیه گزارشات به تفکیک هر شعبه
 • امکان جستجوی سریع اقلام دریافتی و پرداختی
 • امکان دسترسی به اسناد دریافت و پرداخت از طریق گزارش‌ها
 • موجودی  و گردش حساب های بانکی و صندوق‌ها و تنخواه‌ها
 • وضعیت ضمانت نامه‌های بانکی
 • وضعیت تسهیلات مالی دریافتی
 • گزارش دریافت‌ها و پرداخت‌ها به تفکیک طرف مقابل ، نوع  دریافت و پرداخت ، نوع قلم و ...
 • گزارش گردش و موجودی تنخواه ها و هزینه‌های انجام شده توسط آنها
 • گزارش نقدینگی بابت پیش‌بینی‌های آتی
 • گزارش درخواست های دریافت و پرداخت و ردیابی فرم های مرتبط شده با این درخواست ها
 • گزارش تطبیق دریافت و پرداخت و دفتر کل بابت یافتن مغایرت‌ها