سیستم مدیریت تردد

کنترل تردد کارکنان متناسب با الزامات و ملاحظات تعیین شده در بخش‌های مختلف سازمان براساس نوع کار و ماهیت امنیتی برخی بخش‌های سازمان، دارای اهمیتی روز افزون است.
ماژول مدیریت تردد دارای دو بخش کلی کنترل تردد و محاسبات کارکرد است. تعریف سیاست‌های سازمان در حوزه کنترل تردد و ملاحظات امنیتی در کنار پاسخ به پیچیدگی‌ها و تنوع موجود در شیوه‌ی محاسبه کارکرد مجموعه‌ای به نام ماژول مدیریت تردد را شکل داده است که می‌تواند در ارتباط یکپارچه‌ی این بخش‌ها، به الزمات و پیچیدگی‌های موجود در دو حوزه به‌گونه‌ی موثر پاسخ دهد.

منافع و مزایا

اعمال سیاست‌های کنترل تردد کارکنان
اگر الزاماتی درباره‌ی دسترسی تردد کارکنان به بخش‌های مختلف وجود داشته باشد، با استفاده از ماژول مدیریت تردد می‌توان این سیاست‌ها را مشخص و به هنگام لزوم و در ارتباط با سخت‌افزارهای مرتبط، سیاست‌های مورد نظر را به‌شکل مکانیزه اعمال کرد و از این راه، نسبت به تحقق اهداف کنترل تردد تا حد بسیاری مطمئن شد.

پوشش‌دهی تنوع و پیچیدگی‌های روش‌های محاسبه کارکرد
در کنار کنترل اطلاعات تردد کارکنان، انجام محاسبات کارکرد به‌شکل دل‌خواه و با وجود شیفت‌های کاری مختلف و متنوع حائز اهمیت بسیاری است.با استفاده از فرمول نویسی پویا و منعطف و با امکان استفاده از تمامی پارامترها و اطلاعات در فرمول نویسی عوامل کارکرد ، انواع روش های محاسبه کارکرد پرسنل بر اساس سیاست ها و قوانین کسب و کار سازمان به راحتی امکانپذیر است. بعلاوه در صورت نیاز امکان ایجاد تغییرات در روش محاسبه عوامل با حفظ تاریخچه تغییرات مربوط به آن در هر زمان به صورت دلخواه وجود خواهد داشت.

هماهنگی کارکردی و فرآیندی با سایر کارکردهای مدیریت سرمایه انسانی
یکپارچگی در سطح عملیات و اطلاعات از اصول و معیارهای اولیه در توسعه سیستم است که اهمیت درخور توجهی دارد. با وجود منطق درست و مناسب در ایجاد یکپارچگی اطلاعاتی و عملیاتی می‌توان ضمن اعمال کنترل‌های صحیح به بهبود فرآیندها و عملکردهای جاری در حوزه‌های مختلف مدیریت سرمایه انسانی کمک کرد. ماژول مدیریت تردد از این جنبه، در ارتباط یکپارچه با سایر ماژول‌های حوزه سرمایه انسانی از جمله جبران خدمات و کارگزینی است.

مشارکت کارمندان و مدیران در فرایندهای حضور و غیاب
خدمات الکترونیک کارمند امکان مشاهده وضعیت تردد کارکنان را فراهم می سازد و از طریق آن کارمندان می توانند درخواست تصحیح اطلاعات تردد و همچنین مرخصی و ماموریت مربوط به خود را ثبت کنند. با بکارگیری امکانات گردش کار سیستم ، فرایندهای مرتبط با هریک از درخواست های کارمندان از طریق خدمات الکترونیک میسر است.
دستیابی آسان به انواع اطلاعات و گزارش‌های مورد نیاز حوزه تردد
طراحی و آماده سازی گزارشات پرکاربرد حوزه تردد مبتنی بر حضور و غیاب و محاسبات کارکرد در ابعاد مختلف حوزه تردد موجب شده است که امکان دستیابی به اطلاعات تجمیعی در سطوح مختلف برای ارائه و تصمیم گیری در حوزه های مختلف به خصوص جبران خدمات کارکنان وجود داشته باشد .

امکانات و ابزارها

 • کنترل ورود و خروج و تردد اشخاص و پرسنل سازمان براساس سیاست‌های سازمان
 • تعریف انواع رویدادها، مشاهده آنلاین تردد کارکنان و وضعیت کنترل‌های مدنظر
 • تعریف انواع کارت‌های تردد، تعیین دسترسی کارت‌های مورد نظر و تخصیص آن به کارکنان
 • تعریف محدوده‌های فیزیکی و گیت‌های کنترل تردد و تعیین دسترسی‌های آن
 • تعریف برنامه‌ی زمان‌بندی کنترل تردد به تفکیک گیت‌های تعریف شده
 • کنترل متمرکز در عین توزیع‌شدگی جغرافیایی و عدم وابستگی به مدیریت سخت‌افزار در نقاط مختلف در مرکز
 • تعریف کنترل‌های سخت‌افزاری و مدیریت آن به‌وسیله نرم‌افزار
 • مشاهده رویدادهای تردد به‌شکل لحظه‌ای در بخش‌های مختلف
 • انعطاف‌پذیری بالا و سهولت اعمال تغییرات در محاسبات کارکرد
 • تعریف شیفت‌ها و تقویم‌های کاری و محاسبه انواع کارکردها
 • فرمول‌نویسی پویا و منعطف با امکان استفاده از تمامی پارامترها و اطلاعات در فرمول‌نویسی عوامل کارکرد
 • انجام تغییرات در روش محاسبه عوامل با حفظ تاریخچه تغییرات مربوط به آن
 • کاهش زمان اعمال تغییرات قوانین و رویه‌ها
 • در نظر گرفتن سوابق و تاریخچه اطلاعات در انجام محاسبات
 • کاهش زمان دسترسی به اطلاعات و استفاده از گزارش‌های متنوع
 • مشاهده افراد حاضر در سازمان
 • مشاهده افراد در حال اضافه کار
 • تهیه انواع گزارش‌های کارکرد پرسنل به تفکیک عوامل روزانه و ماهانه