ویدیو کامل سمینار یک روز با همکاران سیستم در تبریز