ارتباط آنلاین نرم‌افزارهای مالی با بانک‌ها، رویکردی نوین در فرایندهای مالی شرکتی