کارگاه «مدیریت بر مبنای IT؛ الزام سازمان‌های پیشرو»