وبیناربانک‌های اطلاعاتی ستونی و کاربرد آنها در حوزه تحلیل اطلاعات