کارگاه «امنیت داده‌ها و رایانش ابری؛ فرصتی به‌صرفه»