رویداد معرفی راهکار یکپارچه‌ی همکاران سیستم در صنعت غذایی و دارو