مواجه شدن ۶۰ درصد سازمان‌ها با اختلالات امنیتی در سال ۲۰۲۰

مواجه شدن ۶۰ درصد سازمان‌ها با اختلالات امنیتی در سال ۲۰۲۰

همکاران سیستم- گارتنر به تازگی نتایج حاصل از گزارش جدیدی را منتشر کرده است که نشان می‌دهد ۶۰ درصد از کسب و کارهای دیجیتال در سال ۲۰۲۰ میلادی با اختلالات بزرگ و اساسی مواجه می‌شوند.

به گزارش وبسایت itp، بر اساس گزارش منتشر شده از سوی این مرکز تحقیقاتی، ریشه اصلی اختلالات مذکور به ناتوانی گروه‌های امنیتی مربوط می‌شود. به عبارت دیگر، گروه‌های امنیتی مستقر در سازمان‌ها نمی‌توانند ضمن شناسایی مشکلات امنیت سایبری، خطرات دنیای دیجیتالی را کاهش دهند.

گارتنر در قسمتی از گزارش خود به پنج بخش اصلی برای مواجه سازمان‌ها با امنیت سایبری اشاره کرد و توضیح داد که این بخش‌ها می‌توانند محیط دیجیتالی سازمان را ایمن کنند.

این بخش‌ها به طور اهم بهبود رهبری و مدیریت سازمان، و همچنین ارتقا سطح امنیت سازمان برای مقابله با تهدیدها و پاسخگویی سریع سازمان به حملات سایبری را شامل می‌شوند.

مرکز تحقیقاتی گارتنر توضیح داد که به میزان مشابه شناسایی تغییر رفتارها به منظور برقراری تعامل بیشتر با کارمندان و مشتریان سازمان اهمیت فراوان دارد. مسئله مطرح شده از سوی گارتنر بر این اصل تاکید دارد که امنیت سایبری نیازمند آن است که رویکردهای کاربر-محور تعریف شود و در کنار آن تغییرات فرهنگی نیز مورد توجه قرار گیرد.

«پائول پروکتور» مدیر تحقیقات گارتنر گفت: «امنیت سایبری یک بخش حیاتی در کسب و کار دیجیتال محسوب می‌شود و اکوسیستم بیرونی به همراه مشکلات مرتبط با دنیای باز دیجیتال را نیز پیش‌روی سازمان‌ها می‌گذارد».