زنان بهتر از مردان برنامه‌نویسی می‌کنند

زنان بهتر از مردان برنامه‌نویسی می‌کنند

همکاران سیستم- محققان بر این باورند که زنان بهتر از مردان می‌توانند کدنویسی کنند. به گزارش وبسایت theinquirer، گزارش مربوط به نتایج حاصل از این بررسی روی سایت اینترنتی PeerJ منتشر شد و میزان تاثیرگذاری جنسیت در فرآیند برنامه‌نویسی مربوط به محیط GitHub را مشخص کرد. این بررسی روی بیش از ۱.۴ میلیون متخصص نرم‌افزار و برنامه‌نویس انجام شد و مبتنی بر جنسیت آنها، کارشناسان تحلیل‌های خود را به انجام رساندند.
بررسی نهایی نشان داد از نظر جنسیت زنان می‌توانند در زمینه برنامه‌نویسی و کدگذاری‌های نرم‌افزاری کارآمدتر باشند.
در گزارش نهایی مربوط به این بررسی اعلام شد: «بر اساس جنسیت افراد ما به نتایج جدید دست یافته‌ایم: زمانی که زنان از پروفایل معمولی استفاده می‌کنند میزان پذیرش آنها در محیط کاری ۷۱.۸ درصد محاسبه شده است. در مقابل زمانی که این افراد در پروفایل خود به جنیست‌شان اشاره می‌کنند، میزان پذیرش آنها به ۶۲.۵ درصد کاهش میابد. این کاهش برای مردان هم به همین صورت محاسبه شده است، ولی میزان کاهش آن کمتر است».