برنامه جدید IBM برای ایمن‌سازی ابزارهای ابری کارمندان

برنامه جدید IBM برای ایمن‌سازی ابزارهای ابری کارمندان

شرکت IBM فناوری جدیدی ارائه کرد که برای ایمن‌سازی آن دسته از ابزارهای امنیتی مبتنی بر فضای پردازش ابری مورد استفاده قرار می‌گیرد که کارمندان به صورت مستمر روی دستگاه‌های الکترونیکی شخصی از آنها استفاده می‌کنند.به گزارش وبسایت Zdnet، میزان استفاده از ابزارهای کاربردی شخصی در سازمان‌ها بسیار افزایش یافته است. کارمندان مانند جریان استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی شخصی، حافظه‌های شخصی مبتنی بر فضای ابری و ابزارهای مشارکتی را در کنار دیگر برنامه‌ها در محل کار مورد استفاده قرار می‌دهند.
شرکت IBM برنامه ارتقا امنیت ابزارهای کاربردی مبتنی بر فضای پردازش ابری خود را با نام Cloud Security Enforcer معرفی کرد. سیستم Cloud Security Enforcer توسط زیرساخت‌های ابری IBM میزبانی می‌شود و شبکه‌های سازمانی را اسکن می‌کند تا ابزارهای فعال در آنها که توسط کارمندان مورد استفاده قرار می‌گیرند را شناسایی کند و ایمن‌ترین راه‌ها را برای آنها ارائه دهد.
این سیستم می‌تواند ابزارهای غیرمجاز مبتنی بر فضای پردازش ابری را شناسایی کند، سیاست‌های محافظت از داده‌ها را اعمال کند، ارتباطات ایمن را مورد استفاده قرار دهد، و در مقابل تهدیدها مقابله می‌کند.
شرکت IBM ارتباطات ایمن سیستم مذکور را با سرویس ابری Box به عنوان یکی از شرکای اصلی خود برقرار می‌کند و همچنین امکان ارتباط مستقیم با خدمات Google Apps، Salesforce و Office ۳۶۵ مایکروسافت را فراهم کرده است.
شرکت IBM توضیح داد که در آینده نزدیک ارتباطات ایمن‌تر گسترده با دیگر خدمات پردازش ابری را هم برقرار می‌کند. این اقدام مانند سرویس پیشین این شرکت موسوم به Okta صورت می‌گیرد.
شرکت IBM به منظور ایمن‌سازی اتصالات ابری، تمام تهدیدهای سایبری را تحلیل می‌کند و روش‌های امنیتی را برای هر ابزار کاربردی به صورت جداگانه ارائه می‌دهد. این سیستم مانیتورینگ مبتنی بر شبکه هوشمند تهدیدهای X-Force شرکت IBM فعالیت می‌کند.