اگر کاشناسان «جولیا» را کنار بگذارند سراغ کدام زبان‌های برنامه نویسی می‌روند؟

پروژه متن باز توسعه زبان برنامه نویسی «جولیا» برای محققان علوم داده نشان داده است که اگر کاربران تصمیم بگیرند این پلتفرم کدگذاری را کنار بگذارند، سراغ کدام یک از زبان‌های برنامه نویسی می‌روند.
جولیا که پایه اصلی آن در دانشگاه ام‌آی‌تی طراحی شده است نتایج حاصل از بررسی‌های سال 2020 خود را منتشر کرد. هدف از این بررسی کشف ترجیحات کارشناسانی است که در حال ساخت نرم افزارهای مختلف با این زبان هستند. این نظرسنجی طی سال جاری روی 2565 کاربر و توسعه دهنده انجام شد که این تعداد از 1844 نفری که در بررسی سال 2019 شرکت کرده بودند بیشتر بود.

زبان برنامه نویسی پایتون که به صورت گسترده توسط کارشناسان علوم داده برای ساخت نرم‌ افزارهای مبتنی بر یادگیری ماشینی مورد استفاده قرار می‌گیرد در این بررسی بیشترین محبوبیت را داشت و مشخص شد بخش اعظم توسعه دهندگان اگر جولیا را کنار بگذارند، سراغ این پلتفرم می‌روند.
صرف نظر از بررسی شاخص‌های تحلیل محبوبیت زبان‌های برنامه نویسی، پایتون در همه زمینه‌ها یکی از سه رتبه اول را به خود اختصاص داد و بخش اعظم توجه کارشناسان توسعه دهنده نرم افزار به پلتفرم مذکور برای ساخت نرم افزارهای مبتنی بر فناوری یادگیری ماشینی بود. ماژول‌های پایتون به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به کارشناسان کمک می‌کنند در زمینه‌های مختلف به راحتی کدگذاری کنند.
منبع: Zdnet