اولویت‌های آمازون در سال‌های اخیر

آمازون یک شرکت تکنولوژی ست که عمدتا در زمینه تجارت الکترونیک ، مشهور است. اما امروزه اقیانوس بیکران خدمات است. از وب‌سایت اصلی این شرکت می‌توانید هر آنچه را که نیاز دارید، بخرید. دستیار صوتی آمازون به مراتب بهتر از دستیار اپل و گوگل کار می‌کند. سرویس AWS این شرکت یک پلتفرم جهانی بر بستر ابر است که می‌تواند سرویس‌های مختلفی را از طریق اینترنت به کاربران ارائه دهد. حدود هشتاد درصد از پانصد شرکت برتر جهان از سرویس‌های زیرساختی AWS استفاده می‌کنند و همه این‌ها سبب شده است که ارزش سهام این شرکت، تقریبا بیش‌تر از همه شرکت‌های فناوری باشد. آمازون توسط جف بزوس تأسیس شده و دفتر اصلى این شرکت در شهر سیاتل واقع است. با این اوصاف، به نظر شما مهم‌ترین اولویت‌های آمازون چه موضوعاتی هستند؟ چگونه این موضوعات در طی دوران و سال‌های گذشته تغییر کرده‌اند؟

مهم‌ترین اولویت‌ها

پژوهشگران بیست سال از نامه های شرکت آمازون به سهامدارانش را تحلیل کردند تا درک بهتری نسبت به دیدگاههای جف بزوس و محرکهای رشد آمازون داشته باشند. خلاصه مهمترین نتایج بدست آمده به شرح زیر است:

آمازون حقیقتا یک شرکت مشتری محور است، همانطور که همه همیشه به آن اذعان دارند. همانطور که در جدول صفحه بعدی، مشخص است، واژه های “مشتری” یا “مشتریان” ، بیش‌ترین تکرار را در تمامی نامه های سهامداران بعد از واژه “آمازون” داشته‌اند.
به هر حال برخی سال‌ها بودند که مشتری تحت الشعاع واژه‌های دیگر قرار گرفته است. در سال 2004، پنج واژه ای که بیشتر استفاده می‌شدند، عبارت بودند از “نقدینگی”، “گردش”، “درآمد”، “سرمایه” و “رایگان” که نشان‌دهنده دغدغه بالایی ست که در حوزه مالی وجود داشته است.
در سال 2006، پنج واژه ای که بیشترین تکرار را داشتند، عبارت بودند از “کسب و کارها”، “جدید”، “آمازون”، “رشد” و “فرهنگ” که نشان‌دهنده تمرکز آن سال بر گسترش و رشد بوده است.
شما می‌توانید رشد نشر کیندل را در سال 2007 با واژه‌هایی مانند “کتاب” و “مطالعه” مشاهده کنید و سال 2010 تمرکز بر تکنولوژی و سیستم‌هایی که پلتفرم آن را اجرا می‌کند، مشاهده کنید.

 

سالرتبه 1رتبه 2رتبه 3رتبه 4رتبه 5
1998مشتریانآمازونایجاد کردنکار کردنجدید
1999مشتریانآمازونکسب و کارفروشگاهتداوم
2000مشتریشرکتآمازونفروشزمان
2001مشتریاننقدینگیگردشسهامشرکت
2002مشتریقیمتآمازونکتابهاتجربه
2003مشتریدورههزینهطولانیآمازون
2004نقدینگیگردشدرآمدسرمایهرایگان
2005تصمیماتمشتریانقیمتهاساختندوره
2006کسب و کارهاجدیدآمازونرشدفرهنگ
2007کتابنشر کیندلمطالعه کردنتغییرابزارها
2008مشتریآمازوننشر کیندلجدیدفروشنده ها
2009مشتریاناهدافآمازونتجربهجدید
2010داده هاآمازونخدماتسیستمهافناوری
2011آمازوننویسنده هارسیدننشر کیندلانتشارات
2012مشتریانآمازونقیمتنخستفعالانه
2013آمازونمشتریانتیمنخستجدید
2014مشتریاننخستینآمازونAWSفروشنده ها
2015مشتریانآمازونخدمتفروشنده هایک مورد
2016مشتریتصمیمروزفرایندآمازون
2017آمازونبالااستانداردهانخستمشتریان

ترجمه: مسعود صادق‌پور