مدیران سازمان در مورد گروه‌های نرم‌افزار چگونه فکر می‌کنند؟

تفکر مدیران سازمان در مورد گروه‌های نرم‌افزار

طبق نظرسنجی جدید انجام شده در مرکز CircleCI، بخش اعظم مدیران کسب‌وکار معمولا گروه توسعه نرم‌افزار خود را از مهم‌ترین بخش‌ها در مسیر رسیدن به موفقیت سازمان قلمداد می‌کنند. در عین حال تعداد زیادی از این مدیران همچنان معیارهای قدیمی را برای سنجش گروه‌های مهندسی نرم‌افزار خود به کار می‌گیرند. به گفته مرکز CircleCI با … ادامه