تولید گازهای گلخانه‌ای در سیسکو به صفر می‌رسد

تولید گازهای گلخانه‌ای در سیسکو

برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای اهداف بزرگ در نظر گرفته شده  و سیسکو می‌کوشد پیشرفت این اهداف را هر ساله در قالب گزارش منتشر کند و تاثیرات آن را به عنوان یک مسئولیت اجتماعی ارائه دهد.