تمام کاربران ابری Azure در خطرند

تمام کاربران ابری Azure در خطرند

کاربرانی خدمات پردازش ابری Azure مایکروسافت که از ماشین‌های مجازی لینوکس استفاده می‌کنند، ممکن است به درستی مطلع نباشند که یک نرم‌افزار مدیریتی بسیار آسیب‌پذیر در اختیار دارند.