نیمی از سازمان‌ها متمرکز روی پلتفرم‌های کم کد یا بدون کد

به لطف ظهور پلتفرم‌های برنامه نویسی کم کد یا بدون کد، این روزها کارمندان نیازی به دانستن نحوه کدگذاری برای انجام فعالیت‌های سازمانی ندارند. این واقعیت افزایش هرچه بیشتر استفاده از پلتفرم‌های کم کد و بدون کد در مشاغل کوچک و بزرگ را باعث شده است. این قبیل پلتفرم‌ها برای برخی از توسعه‌دهندگان یک راهکار … ادامه