نیمی از کارفرمایان نگران تاثیرات دورکاری بر فرهنگ سازمانی

تاثیرات دورکاری بر فرهنگ سازمانی

سازمان‌های فعال در بخش فناوری از تاثیرات مرتبط با دورکاری بر گروه‌های کاری و فرهنگ محیط کار نگران هستند، زیرا نتایج حاصل از بررسی‌های جدید نشان می‌دهد که متخصصان فناوری که به دنبال شغل می‌گردند، دورکاری را در اولویت اصلی خود قرار داده‌اند.