77 درصد کاربران سایت‌ها با مراحل امنیتی پیچیده را رها می‌کنند

سایت با مراحل امنیتی پیچیده

بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان توضیح دادند در صورتی که ورود به سیستم بسیار ناامیدکننده باشد، خدمات آنلاین مورد نظر خود را به طور کامل کنار می‌گذارند و همچنین 63 درصد آنها اظهار داشتند که اگر مراحل احراز هویت در سایت رقیب آسان‌تر باشد، سراغ آن می‌روند.