دستگاه‌های پزشکی سراسر جهان در معرض حمله سایبری

دستگاه‌های پزشکی سراسر جهان در معرض حمله سایبری

این آسیب‌پذیری‌ها می‌توانند در میلیون‌ها دستگاه مبتنی بر Nucleus Net TCP/IP وجود داشته باشند و به مهاجمان سایبری امکان دهند تا در اجرای کدهای از راه دور، حملات DDoS و نشت داده‌ها با موفقیت عمل کنند.