سه چهارم کارمندان فناوری اطلاعات قصد تغییر شغل دارند

سه چهارم کارمندان فناوری اطلاعات قصد تغییر شغل دارند

استعفای گسترده کارمندان بخش فناوری اطلاعات به دلیل فرسودگی شغلی مزمن، پیشرفت کاری محدود و تقاضاهای غیرواقعی کارفرمایان موجب شده بخش عمده این افراد شاغل در صنعت فناوری به دنبال شغل جدید باشند.