نرم افزار تشکیلات سازمانی و کارگزینی بخش عمومی

نرم افزار تشکیلات سازمانی و کارگزینی بخش عمومی افزون‌بر نمایش توزیع شدگی و روابط میان واحدها و پست‌های سازمانی‌ سازمان‌ها، مجموعه ادارات دولتی ، نهادها؛ نظام‌های پرداخت موجود در قوانین دولت مانند نظام هاهنگ پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری‌، طبقه‌بندی مشاغل، قانون کارو … را پوشش می‌دهد.

در نرم افزار تشکیلات سازمانی و کارگزینی بخش عمومی امکان تعریف پست‌ها و واحدهای سازمانی مرتبط با ساختار و توزیع شدگی آن‌ها در قالب ساختار سازمانی و عوامل حکمی  مطابق با نظا‌مهای پرداخت حاکم در قوانین اداری و استخدامی کشور وجود دارد.

افزون‌براین، اعمال تغییرات آن‌ها به‌شکل ساده و موثرو نگهداری اطلاعات جامع کارکنان و انواع مستندات پرسنلی وجود دارد. تعیین روش محاسبه مقادیر عوامل حکمی مطابق با نظام پرداخت وبا انعطاف‌پذیری لازم در این سیستم انجام می‌شود. صدور انواع احکام کارگزینی انفرادی و گروهی، هم‌چنین صدور خودکار احکام اصلاحی در انطباق با نیازهای نظام‌های پرداخت، بخشی دیگر از امکانات نرم افزار کارگزینی و تشکیلات بخش عمومی است که با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای سازمان‌ها، ادارت دولتی ، نهادها و دستگاه‌های اجرایی  در زمینه‌ی کارگزینی طراحی شده است. این نرم افزاربه مدیران و کارشناسان این حوزه کمک می‌کند تا ضمن کاهش هزینه، حذف دوباره‌کاری‌ها و افزایش دقت و سرعت در پردازش اطلاعات، مدیریت احکام پرسنلی را به‌شکل موثر انجام دهند.

منافع و مزایا

مهم‌ترین مزیت‌های نرم افزار تشکیلات سازمانی و کارگزینی بخش عمومی

هماهنگی کارکردی و فرآیندی با سایر کارکردهای مدیریت سرمایه انسانی

یکپارچگی در سطح عملیات و اطلاعات از اصول و معیارهای اولیه در توسعه سیستم است. با وجود منطق درست و مناسب در ایجاد یکپارچگی اطلاعاتی و عملیاتی می‌توان ضمن اعمال کنترل‌های صحیح، به بهبود فرآیندها و عملکردهای جاری در حوزه‌های مختلف مدیریت سرمایه انسانی کمک کرد؛ که سیستم تشکیلات و کارگزینی از این جنبه، در ارتباط یکپارچه با سایر ماژول‌های حوزه‌ی سرمایه انسانی از جمله جبران خدمات، آموزش و مدیریت مسیر شغلی است.

انعطاف‌پذیری بالا و سهولت اعمال تغییرات در پوشش دهی قوانین و مقررات حاکم بر نظام‌های مختلف جبران خدمات

با توجه به تنوع و گستره‌ی نظام‌های پرداخت در سازمان‌ها که با پیچیدگی‌هایی همراه است و همچنین حساسیت‌های موجود در این‌باره، لازم است راهکار ارائه شده ضمن پوشش دهی این پیچیدگیها، دقت و سرعت مناسب در انجام محاسبات مربوطه را داشته باشد.  تشکیلات و کارگزینی راهکاران بخش عمومی همکاران سیستم با پوشش و امکان پیاده سازی نظامهای پرداخت قوانین خدمات کشوری ، نظام هماهنگ پرداخت ، نظام امتیازی ، طبقه‌بندی مشاغل ،  قانون کار و ... به سازمان‌ها در پیاده‌سازی قوانین حاکم در نظام اداری سازمانشان کمک کند.

امکانات و ابزارها

مهم‌ترین امکانات نرم افزار تشکیلات سازمانی و کارگزینی بخش عمومی

 • مدیریت اطلاعات کارکنان
 • دسترسی سریع و دقیق به اطلاعات تجمیعی لازم در سطوح مختلف سازمانی
 • گروه‌بندی اطلاعات براساس فیلدهای موجود در فرمهای سیستم
 • مدیریت تشکیلات سازمانی ، تغییرات آن و نگهداری تاریخچه ساختار سازمانی
 • تعریف روش محاسبه عوامل اصلی و فرعی حکم به تفکیک انواع استخدام
 • پوشش‌دهی تنوع و پیچیدگی‌های نظام‌های جبران خدمات
 •  فرمول‌نویسی پویا و منعطف با امکان استفاده از تمامی پارامترها و اطلاعات در فرمول‌نویسی
 •  انجام تغییرات در روش محاسبه عوامل با حفظ تاریخچه تغییرات مربوط به آن
 •  کاهش زمان اعمال تغییرات قوانین و رویه‌ها
 •  در نظر گرفتن سوابق و تاریخچه اطلاعات در انجام محاسبات
 • تعیین روش محاسبه عوامل حکمی مطابق با نظام پرداخت به تفکیک انواع گروه‌های استخدامی
 •  محاسبه عوامل حکم کارگزینی کارمند مطابق با ننظام پرداخت در سازمانها
 • صدور احکام اصلاحی  و معوقه تکی و گروهی
 • دسته‌بندی اطلاعات و سوابق پرسنلی و تهیه پرونده پرسنلی
 •  افزایش دقت و قابلیت اعتماد در دسترسی به اطلاعات و انطباق با فرآیندهای سازمان
 •  تعیین محدودیت‌های دسترسی برای هر کاربر
 • تعیین دسترسی‌های خاص براساس رکوردهای اطلاعاتی برای هر کاربر
 • پوشش دهی و  انطباق با فرآیندهای سازمانی باپه وسیله  ابزار گردش کار در کارکردهای مختلف مربوط به سیستم از جمله صدور احکام کارگزینی و فرآیندهای ماموریت و مرخصی