کارگزینی

تعریف عوامل حکمی به صورت دلخواه و امکان اعمال تغییرات آن به صورت ساده و موثر و همچنین امکان نگهداری اطلاعات جامع کارکنان، مهمترین الزامات توسعه ماژول کارگزینی است که مدیران و کارکنان واحد کارگزینی را در پاسخ به نیازمندی هایشان یاری می دهد.

در ماژول کارگزینی می توان ضمن ثبت و نگهداری اطلاعات جامع کارکنان و انواع مستندات پرسنلی، تعیین روش محاسبه مقادیر عوامل حکمی را به صورت دلخواه و با انعطاف پذیری لازم انجام داد. صدور انواع احکام کارگزینی انفرادی و گروهی و همچنین صدور خودکار احکام اصلاحی را در انطباق با نیازهای نظام های جبران خدمات بخشی دیگر از امکانات این ماژول است که با هدف پاسخگویی به نیازهای سازمان های متوسط و بزرگ در حوزه کارگزینی طراحی شده و مدیران و کارشناسان این حوزه را قادر می سازد تا ضمن کاهش هزینه، حذف دوباره کاریها و افزایش دقت و سرعت در پردازش اطلاعات، مدیریت احکام پرسنلی را به صورت کارا و موثر انجام دهند.

اطلاعات بیشتر در مورد محصول

هماهنگی کارکردی و فرآیندی با سایر کارکردهای مدیریت سرمایه انسانی

یکپارچگی در سطح عملیات و اطلاعات به عنوان یکی از اصول و معیارهای اولیه در توسعه سیستم حایز اهمیت است. با وجود منطق درست و مناسب در ایجاد یکپارچگی اطلاعاتی و عملیاتی می توان ضمن اعمال کنترل های صحیح به بهبود فرآیندها و عملکردهای جاری در حوزه های مختلف مدیریت سرمایه انسانی کمک نمود که ماژول کارگزینی از این حیث در ارتباط یکپارچه با سایر ماژول های حوزه سرمایه انسانی از جمله جبران خدمات، آموزش و مدیریت مسیر شغلی است.

انعطاف پذیری بالا و سهولت اعمال تغییرات

پوشش دهی قوانین و مقررات حاکم بر نظام های مختلف جبران خدمات با توجه به تنوع و گستره آنها با پیچیدگی هایی همراه است، از طرف دیگر حساسیت های موجود در این خصوص بر اهمیت دقت و سرعت در انجام محاسبات مربوطه می افزاید.

 • پوشش دهی تنوع و پیچیدگی های نظام های جبران خدمات
  • امکان تعریف روش محاسبه عوامل اصلی و فرعی حکم به تفکیک انواع استخدام
  • فرمول نویسی پویا و منعطف با امکان استفاده از تمامی پارامترها و اطلاعات در فرمول نویسی
  • امکان انجام تغییرات در روش محاسبه عوامل با حفظ تاریخچه تغییرات مربوط به آن
 • کاهش زمان اعمال تغییرات قوانین و رویه ها
  • در نظر گرفتن سوابق و تاریخچه اطلاعات در انجام محاسبات
  • محاسبه عوامل حکم کارگزینی و صدور احکام اصلاحی به صورت خودکار

یکپارچگی اطلاعات و دسترسی سریع و مطمئن

راحتی کار با نرم افزار یکی از الزامات یک نرم افزار خوب به شمار می رود که با استفاده از تکنولوژی های جدید و طراحی  مناسب امکان پذیر است، در عین حال همواره موضوع امنیت اطلاعات و اعمال محدودیت های خاصی در دسترسی به اطلاعات سرمایه انسانی به ویژه در مورد اطلاعات پرداختی و احکام کارگزینی در سازمان مورد توجه و تاکید مدیران سازمان قرار دارد.

 • کاهش زمان دسترسی به اطلاعات و سهولت استفاده
 • امکان گروه بندی اطلاعات بر حسب فیلدهای دلخواه
 • دسترسی سریع و دقیق به اطلاعات تجمیعی لازم در سطوح مختلف سازمانی
 • دسته بندی اطلاعات و سوابق پرسنلی و تهیه پرونده پرسنلی
 • افزایش دقت و قابلیت اعتماد در دسترسی به اطلاعات و انطباق با فرآیندهای سازمان
 • امکان تعیین محدودیت های دسترسی به ازاء هر کاربر
 • امکان تعیین دسترسی های خاص بر حسب رکوردهای اطلاعاتی برای هر کاربر
 • امکان انطباق با فرآیندهای سازمانی با ابزار گردش کار در کارکردهای مختلف مربوط به ماژول از جمله صدور احکام کارگزیني
 • مدیریت اطلاعات کارکنان
 • طبقه بندی مشاغل
 • مدیریت ساختار سازمانی
 • امکان تعیین روش محاسبه عوامل حکمی به صورت دلخواه و به تفکیک انواع گروه های استخدامی
 • محاسبه عوامل حکمی به صورت خودکار
 • صدور احکام اصلاحی به صورت سیستمی
 • پوشش دهی فرآیندهای اداری مربوط به کارکنان و انطباق با فرآیندهای مورد نظر سازمان بوسیله ابزار گردش کار در صدور احکام کارگزینی و فرآیندهای ماموریت و مرخصی