نرم افزار تسهیم هزینه

تصمیم‌گیری بهتر برای توسعه پروژه‌ها و فعالیت‌ها

با بررسي و تجزيه و تحليل دقيق هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم هر پروژه يا فعاليت توسط سيستم تسهيم هزينه همكاران سيستم، مديران شركت‌هاي خدماتي مي‌توانند درباره توسعه‌ي پروژه‌ها و فعاليت‌هاي خود بهتر تصميم‌گيري كنند.

تسهيم ‌هزينه، يكي از سيستم‌هاي حوزه حسابداري مديريت همكاران سيستم است كه با استفاده از اطلاعات ساير سيستم‌ها از جمله حسابداري مالي، حسابداري انبار، كنترل صرف منابع و محاسبات سيستم، مؤسسه‌هاي غيرتوليدي و خدماتي مانند شركت‌هاي مهندسان مشاور، پيمانكاري، سازمان‌هاي آموزشي و شركت‌هاي حمل ونقل را قادر مي‌سازد تا ضمن محاسبه و كنترل هزينه‌ها، سودآوري هر يك از انواع خدمات را تجزيه و تحليل كرده و تصميم‌گيري بهتري درباره توسعه پروژه‌ها و فعاليت‌هاي خود داشته باشند.

اطلاعات بیشتر در مورد محصول

تعيين قيمت مناسب و قابل رقابت براي ارائه خدمات

سيستم تسهيم هزينه با كمك به محاسبه قيمت تمام شده‌ي واقعي هر پروژه، به شما امكان تعيين حداقل قيمت و قيمت رقابتي را براي ارئه خدمات مي‌دهد.

تجزيه و تحليل سودآوري خدمات

  با مقايسه قيمت تمام شده پروژه‌هاي مختلف، ارزيابي اين‌كه كدام فعاليت سودآور و كدام فعاليت زيان‌آور است براي شما آسان مي‌شود

كاهش زمان و هزينه محاسبه هزينه ها و تسهيم آن‌ها

با سيستم تسهيم هزينه مي‌توانيد در يك سال مالي دوره‌هاي محاسباتي متعدد با طول‌هاي مختلف تعريف كنيد. هزينه‌هاي مراكز خدماتي را  به‌  صورت يك ‌طرفه و يا دو طرفه تسهيم كنيد. هزينه‌هاي مراكز عملياتي را به پروژه‌ها و فعاليت‌ها تسهيم كنيد. بخش عمومي هزينه­هاي يك پروژه را به ديگر پروژه­ها تخصيص دهيد و در صورت وجود ويژگي شعب، محاسبات تسهيم هزينه را به تفکيک شعبه انجام دهيد. يكپارچگي اين سيستم با ديگر سيستم‌هاي يكپارچه همكاران جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز را نيز ساده و ارزان كرده است.

امكانات سيستم در حوزه اطلاعات پايه

 • تعريف دوره‌هاي محاسباتي متعدد با طول زمان مختلف در يكسال مالي
 • امكان كپي اطلاعات پايه (مثل مباني و مقادير تسهيم و عوامل هزينه) از يك نسخه به نسخه ديگر
 • امكانات تعريف پروژه و فعاليت در سه سطح مختلف
 • قابليت تخصيص چند پروژه به يك مركز پروژه و همچنين انجام يك پروژه در چند مركز پروژه

 امكانات سيستم در زمينه‌ي هزينه‌هاي تبديل

 • امکان تخصيص هزينه‌هاي مستقيم در سطح عوامل هزينه و غير‌مستقيم مراكز عملياتي به پروژه‌ها و فعاليت‌هاي خاص
 • امکان تسهيم هزينه‌هاي مراكز خدماتي به‌صورت يك‌طرفه و يا دو طرفه
 • امكان تخصيص بخش عمومي هزينه‌هاي يك پروژه به ساير پروژه‌ها
 • ويژگي پاسخگويي تسهيم هزينه به شعب
 • قابليت تغيير با عدم تغيير مباني تسهيم مراكز سهم‌دهنده در دوره‌هاي محاسباتي و مختلف
 • امكان خواندن اطلاعات از حسابداري و انجام محاسبات تسهيم هزينه و در نهايت صدور اسناد حسابداري هزينه‌هاي تسهيم شده به تفكيك شعبه

  امكانات سيستم در حوزه محاسبات

 انجام محاسبات تسهيم هزينه به‌صورت دوره‌اي در چند مرحله و بر اساس اطلاعات وارده

 •  كنترل و اعلام خطاهاي بوجود آمده در جريان محاسبات به دليل ورود اطلاعات اشتباه كاربران
 • انجام محاسبات تسهيم هزينه به تفکيک شعبه در صورت وجود ويژگي شعب

  امكانات سيستم در زمينه صدور اسنادحسابداري

 صدور اسناد حسابداري زير به‌صورت اتوماتيك بعد از انجام محاسبات

 • سند تسهيم هزينه‌هاي مراكز خدماتي
 • سند هزينه‌هاي تبديل در سطوح تعيين شده مراكز هزينه‌، پروژه و فعاليت
 • سند بستن حساب هزينه‌ها
 • صدور اسناد تسهيم به حسابداري به تفكيك شعبه