ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی

نرم‌‌افزار چیست؟(۱)

همکاران سیستم– تعاریفی که از نرم افزار ارائه شده است، به شرح زیر است:  الف-تعاریف عمومی ۱-فرهنگ فارسی معین:  (نَ اَ) مجموعه‌ای از برنامه‌ها و داده‌ها، کتابچه راهنما و مانند آن‌ها که بتوان آن را برای انجام کار مشخصی با استفاده از کامپیو‌تر به کار برد. ۲-مجموعه دستورالعمل‌ها‌یی که به منظور انجام کاری به رایانه داده … ادامه