ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی

معرفی دو مقاله مفید در حوزه طرح صنعتی

حمایت از طرح و بسته بندی محصولات در قالب شاخه‌‌های حقوق مالکیت فکری

نویسندگان: زهرا شاکری، سعید حبیبا، سهیلا نورعلی
آنچه در این مقاله می‌‌خوانیم: ﻃﺮح ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺎﻻﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﻮﻻﺗﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﻫـﺮ ﯾـﮏ از شاخه ها متفاوت از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮآﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ پرسش‌‌ها پاسخ دهیم که حمایت از طریق قالب‌‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﭼﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ یکدیگر دارند و حمایت از طریق کدام قالب حقوقی ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ؟ و اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد؟ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد تحلیلی-توصیفی ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ ارﺟﺤﯿﺖ ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﻃﺮاح اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از طرح خود را برگزیند. از طرفی در نظام های حقوقی مختلف امکان حمایت‌‌های چندگانه میسر است.

این مقاله که در سال ۱۳۹۵ در فصلنامه ی دانش حقوق اقتصادی به چاپ رسیده است، از لینک زیر قابل دسترس است:
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Documents/1396/01/27/13960127001781.pdf

شروط حمایت از مقررات طرح صنعتی در ایران؛ نو بودن و/ یا اصالت!؟  
نویسنده: تقی امانی
آنچه در این مقاله می‌‌خوانیم: نویسنده در این مقاله به قابلیت حمایت طرح صنعتی در دو نظام مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری اشاره کرده و توضیحاتی در خصوص ویژگی‌‌های برخورداری از حمایت در هر دو نظام را ارائه می‌‌کند.

برای دریافت متن کامل این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:
http://www.nobanlaw.com/sites/default/files/Article-ID-Amani.pdf

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *