نرم افزار بودجه جامع

برنامه‌ريزي صحيح و كنترل دقيق داشته باشيد

برنامه‌ريزي و كنترل دو ابزار اصلي مديريت براي دست يافتن به اهداف استراتژيك سازمان است. سيستم بودجه همكاران سيستم بستري مناسب براي برنامه‌ريزي صحيح و مؤثر فراهم مي‌كند و كنترل برنامه را امكان‌پذير مي‌سازد.

سيستم بودجه همكاران سيستم با جمع‌آوري، طبقه‌بندي، خلاصه‌سازي و تجزيه و تحليل اطلاعات، افزون بر پيش‌بيني فعاليت‌هاي آتي، كار مقايسه‌ي عملكرد جاري با فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده را نيز انجام مي‌دهد. اين سيستم مهم‌ترين ابزار مديريت براي كنترل و سنجش فعاليت، عمليات و عملكرد سازمان است. اطلاعات و گزارش‌هاي اين نرم‌افزار پايه‌هاي اصلي استقرار حسابداري مديريت در سازمان‌هاست.

اطلاعات بیشتر در مورد محصول

پيش‌بيني وضعيت مالي

با تهيه ترازنامه‌ي بودجه شده و دريافت گزارش گردش وجوه نقد و صورت سود و زيان مورد انتظار مي‌توانيد وضعيت مالي سازمان خود را پيش‌بيني كنيد.

مقايسه وضعيت مورد انتظار با عملكرد واقعي

گزارش‌هاي كنترلي و مقايسه‌اي اين امكان را فراهم مي‌كنند كه بتوان وضعيت پيش‌بيني شده را با عملكرد واقعي سازمان مقايسه كرد.

برنامه‌ريزي صحيح، موثر و آينده‌نگر براي تصميم گيري هوشمندانه

مبناي يك تصميم هوشمندانه پيش‌بيني آينده است. ابزار دست‌يابي به اهداف برنامه‌ريزي صحيح است. سيستم بودجه همكاران سيستم ابزار دست‌يابي به اهداف برنامه‌ريزي را فراهم مي‌سازد.

  • امكان بودجه‌بندي عملياتي، نقدي، سرمايه‌اي
  • امكان تهيه ترازنامه بودجه شده
  • ارائه گزارش گردش وجوه نقد و صورت سود و زيان مورد پيش‌بيني
  • محاسبه قيمت تمام‌شده كالاي فروش رفته مورد پيش‌بيني
  • ارائه گزارش‌هاي مقايسه‌اي براي وضعيت‌هاي بودجه شده و واقعي
  • ارائه گزارش‌هاي كنترلي
  • برآورد منابع مورد نياز آينده يا همان تخمين هزينه‌هاي آتي
  • برنامه‌ريزي تأثيرگذار با كمك پيش‌بيني فعاليت‌هاي آتي
  • كنترل ميزان تحقق برنامه‌ريزي با استفاده از گزارش‌هاي مقايسه‌اي